"So we got u a firebird so you can firebird in yo' firebird."

http://www.voodoopc.com/#/productsfirebird